Jump to content

Дойде ред и на касовите апарати...


¤ DJ69 ¤ (ツ) ¤

Recommended Posts

http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135686490

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-18 ОТ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА (ДВ, БР. 106 ОТ 2006 Г.)

В сила от 29.06.2010 г. Издадена от Министерството на финансите Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2010г.

IIIб. Дистанционна връзка и данъчен терминал (ДТ)

1. Дистанционна връзка

а) дистанционната връзка между ФУ и НАП се осъществява чрез използване на преносна мрежа на мобилен оператор, по изградена за целта на обслужваните от него ФУ VPN мрежа; лицето по чл. 3 избира мобилният оператор, посредством който да му бъде предоставена услугата;

б) мобилен оператор по буква "а" осигурява постоянна свързаност на своята VPN мрежа със сървър на НАП посредством наземна оптична линия; операторът осигурява и резервна алтернативна свързаност, която се използва в случай на техническа неизправност на връзката по наземната линия; мобилният оператор е задължен да предава на НАП ежедневно информация за IMSI и MSISDN и статус на data SIM карти по електронен път;

в) фискалните устройства са снабдени с data SIM карти, чрез които получават задачи чрез SMS-и и изграждат IP връзка посредством пакетно предаване на данни в мрежата на мобилен оператор за http комуникация с НАП; допуска се ИАСУТД да върне отговор на задачата по изграден от лицето по чл. 6 VPN канал;

г) НАП изпраща SMS-и към фискалните устройства през определен от мобилните оператори кратък номер, еднакъв за всички мобилни оператори;

д) след отпечатване на дневен финансов отчет с нулиране задължително се проверява изправността на комуникацията с мобилния оператор; резултатът от теста да се индицира; при констатирана неизправност на връзката в три поредни финансови отчета работата на ФУ се блокира;

е) фискалните устройства подават по установената дистанционна връзка:

• данни за вписване на устройството при въвеждане в експлоатация

• данни за промяна

• дневен отчет с нулиране на ФУ за всеки ден на определен от НАП период. Първоначално зададеният период от време е 30 дни

• дневните отчети без нулиране на ФУ с определена от НАП честота за зададен от НАП период от време

• данни за отписване на ФУ (дерегистрация);

ж) форматът на данните и комуникационния протокол са съгласно приложение № 17;

з) не се допуска коригиране на вече подадени данни;

и) сървърът на НАП изпраща отговор на всяко изпратено съобщение; при отсъствие на отговор в рамките на 60 секунди след приключване на изпращане на данните се прекратява IP сесията с НАП, посредством пакетирано предаване на данни в мрежата на мобилен оператор; след 5 минути данните се изпращат повторно; ако след 3 такива повторения предаването не е завършило успешно, нов цикъл на повторение на съобщението трябва да бъде направен след 12 часа.

2. Данъчен терминал(ДТ):

а) данъчният терминал е задължителна съставна част от ФУ, която служи за осъществяване на дистанционна връзка с НАП; допуска се ДТ да не е конструктивно вграден във ФУ; в този случай модулът ДТ се пломбира самостоятелно;

б) след приключване на всяка касова бележка се проверява връзката на ДТ с ФУ и съответствието на SIM картата и индивидуалните номера на ФУ и ФП с подадените номера при регистрация или промяна съгласно раздел IIIб, т. 1, буква "е"; при несъответствие на номерата, отсъствие, повреда на ДТ или прекъсване на връзката му с устройството работата на последното се блокира;

в) данъчният терминал е модул, който съдържа задължително: процесор, енергонезависима памет за съхранение на трансферираните данни, GPRS модем; обемът на енергонезависимата памет да е не по-малко от 1000 дневни финансови отчета с нулиране; данъчният терминал работи с времето на часовник-календара на ФУ;

г) смяна на SIM картата в данъчния терминал е допустима само при изпращане на съобщение за промяна на обстоятелства към НАП съгласно приложение №17. Устройството не трябва да може да работи преди от НАП да е получено потвърждение за тази смяна."

§ 59. (1) Лицата по чл. 3 предвиждат дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба в следните срокове:

1. Лицата, задължени да използват ЕСФП - в срок до 31 декември 2010 г.;

2. Регистрираните по ЗДДС лица, непопадащи в т. 1 - в срок до 30 септември 2011 г.;

3. Всички други лица по чл. 3, непопадащи в т. 1 или 2 - в срок до 31 март 2012 г.

(2) До въвеждането в експлоатация на ФУ, отговарящи на изискванията на тази наредба, но не по-късно от изтичане на сроковете по предходната алинея, лицата по чл. 3 прилагат досегашния ред за регистриране и отчитане на продажбите в търговски обекти, включително по отношение изискванията към ФУ, въвеждането във и извеждането им от експлоатация.

(3) При постоянна неосигуреност на дистанционна връзка от страна на мобилния оператор поради липса на покритие лицата по чл. 3 прилагат досегашния ред за регистриране и отчитане на продажбите в търговски обекти, включително по отношение изискванията към ФУ, въвеждането във и извеждането им от експлоатация, до осигуряване на покритие.

§ 63. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник", с изключение на § 11 и 37, които влизат в сила от 1 януари 2011 г.

Link to comment
Share on other sites

  • Administrator

това се знаеше от миналата година

Харесай поста ^^^
acer.gif htc.gifsigpic4024_2.gif

Форумът е за взаимопомощ а не за свършване на чужда работа


ɹɐǝɥ uɐɔ noʎ ǝɹoɯ ǝɥʇ 'ǝɯoɔǝq noʎ ɹǝʇǝınb ǝɥʇ

Link to comment
Share on other sites

Надявам се тези SIM карти да са с безплатни разговори за тази цел.

Много е калпав този закон. По-добре да се ползва Интернет а не само GSM.

Кой ще ги плаща тия играчки? И си мислят че нямада ги хакнат?

Такова нещо има ли работещо някъде по света?

Link to comment
Share on other sites

Е ако няма работещо в България ще сме номер едно със супер иновационна глупост..

Link to comment
Share on other sites

  • Administrator

И какво като следят касовите апарати, редки са случаите където дават касова бележка на всеки клиент, а някои направо дават нефискални бонове.

Не отговарям на постове написани с шльокавица!

Link to comment
Share on other sites

Могат да извършват контрол, мониторинг, статистически обработки, от което и да предвиждат движение на продажбите, от което да 'пипат' политически/със намесени или без намесени интереси B)

Link to comment
Share on other sites

и с какво мобилните оператори са по-добри от нас като доставчици на свързаност та да не си осъществавяме сами преноса още повече че има оператори които ползват наша свързаност до тяхни центрове и бс например.

Link to comment
Share on other sites

В България само безплатно ти вземат парите  B)  Друго безплатно няма!

Link to comment
Share on other sites

  • Administrator

Аз като данъкоплатец съм УЖАСЕН да плащам за такива ИЗЦЕПКИ СЕЛСКИ.  Ще се разправям лично с тия политици

ти като данъкоплатец трябва да си доволен че кварталния магазинер

ще плаща данъци на 1000 лева на ден не на 100

касовите апарати са прекалено манипулируеми сега

в големите вериги магазини дали не манипулират

или ти като данъкоплатец искаш да покриваш разликите

 

Харесай поста ^^^
acer.gif htc.gifsigpic4024_2.gif

Форумът е за взаимопомощ а не за свършване на чужда работа


ɹɐǝɥ uɐɔ noʎ ǝɹoɯ ǝɥʇ 'ǝɯoɔǝq noʎ ɹǝʇǝınb ǝɥʇ

Link to comment
Share on other sites

Разбира се че си прав. Не ми се плаща за GSM модули след като 90% от касовите апарати се нуждаят единствено от IP модули с Ethernet/Wi-Fi порт. Което според мен ще е двойно по-евтино. И няма да се плащат SMS-и.

Link to comment
Share on other sites

За последното съм съгласен... Модула + някакъв нет... то какъвто и нет да е ще стане! А не сим карти , модеми ,... глупости! Да им пълним гушите на светата тройца!

Link to comment
Share on other sites

Те тия ги ползват едни колеги ... вързани са към сървърите и пращат SMS за там разните им събития :D ...

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.