Jump to content

Recommended Posts

Networker

Здравейте колеги,
предполагам сте получили писмото за спиране на онези 40 сайта.
Някой да ги има разписани (или по-добре на мрежи), че този архаичен PDF от снимка голямо въвеждане ще падне :).

Поздрави.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове
NetworkPro

Моля, влезте или се регистрирайте, за да видите този link.

 

Моля, влезте или се регистрирайте, за да видите този attachment.


SOFIA REGIONAL COURT

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД

гр. София 1463, бул. „Ген. М, Д, Скобелев“ № 23 централа: 8954 301; тел./факс: 8954 760

Моля, влезте или се регистрирайте, за да видите този link.


Изх № 9002908/02.11.2018 г.

На искане Ваш изх. № 07-00-111/30.10.2018 г.
РАЗПОРЕЖДАНЕ

В проведено на 01.11.2018 г. в закрито заседание, АЛЕКСАНДЪР АНГЕЛОВ -председател на Софийски районен съд, след като се запознах с искането на Комисия за финансов надзор, направено чрез неговия председател, установих следното:

Искането е на осн. чл. 281, ал. 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти.

С Решение № 1002-ИП от 25.10.2018г. на КФН на основание чл.281, ал.1 ЗПФИ са оповестени, чрез публикуване на интернет страницата на КФН, интернет страници, чрез които се предлага предоставянето на инвестиционни услуги от лица, които нямат право да предоставят на територията на Република България такива услуги. Решението е публикувано на интернет страницата на Комисията на 25.10.2018г. В регламентирания по чл.281, ал.З ЗПФИ тридневен срок от публикуването му нарушението не е преустановено.

Предвид изложеното считам, че са налице основанията за постановяване на разпореждане по смисъла на чл.281, ал.4 ЗПФИ до всички предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, да спрат достъпа до тези интернет страници.

ПРЕДВИД ИЗЛОЖЕНОТО и на осн. чл. 281, ал. 4 ЗПФИ
РАЗПОРЕДИХ:
Всички предприятия предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги в срок до 24 часа от публикуване на настоящото разпореждане на интернет страницата на КФН да спрат достъпа от територията на Република България до следните интернет страници и техните поддомейни:

prestige.fm
midasglobe.com
richmondfg.com
binarybook.com
option500.com
trade-24.com
fxglory.com
optionstarsglobal.com
esplanade-ms.com
trade12.com

plusoption.com
tiger-am.com
ibrokers.trade
ecoesfinance.com
hbcbroker.com
kbcapitals.com
financikatrade.com
markets.online
jafx.com
btchomemining.com
investingpro.com
littinvest.com
chronofm.com
binatex.com
bealgo.com
fxleader.com
ashfordinvestments.com
easytrade.biz
forexgrand.com
factory-ad.com
binaryuno.com

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД

/съдия Александър Ангелов

Редактирано от NetworkPro

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове
NetworkPro

Моля, влезте или се регистрирайте, за да видите този link.

КФН ешение №1002 - ИП 

Моля, влезте или се регистрирайте, за да видите този attachment.

 

 

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
К О М И С И Я ЗА Ф И Н А Н С О В Н А Д З О Р
РЕШЕНИЕ № 1002-ИП
от 25.10.2018 г.
В Комисията за финансов надзор (КФН) постъпват множество жалби, сигнали и
запитвания, свързани с онлайн платформи за търговия с финансови инструменти,
притежавани и/или оперирани от дружества, които не притежават издаден лиценз от
КФН за предоставяне на инвестиционни услуги или извършване на инвестиционни
дейности, както и за същите не са получавани уведомления за предоставяне на услуги в
Република България по силата на свободата на предоставяне услуги в рамките на ЕС или
чрез установяване на клон. Подадените в КФН жалби от физически лица (предимно
чуждестранни граждани) съдържат твърдения за загуба на значителни суми, инвестирани
чрез част от долупосочените интернет платформи:

 

горните +

ivoryoption.com
roiteks.com
brokerzunion.com
imperialoptions.com
wisebanc.com
pwrtrade.co
binaryonline.com
72option.com
superbinary.com
simplefx.com
capitalmarketbanc.com
marketsdl.com
dinerolibre.com

 

Съгласно чл. 281, ал. 1 от ЗПФИ (в сила от 16.02.2018 г.), с решение на Комисията,
по предложение на заместник-председателя, се оповестяват интернет страници, чрез
които се предлага предоставянето на инвестиционни услуги от лица, които нямат право
да предоставят такива услуги на територията на Република България. С цел
преустановяване на нарушенията на този закон, на интернет страницата на комисията се
поддържа актуален списък на интернет страниците по изречение първо от чл. 281, ал. 1
от ЗПФИ. Решенията по ал. 1 се публикуват на интернет страницата на комисията в деня
на приемането им. Лицата, за които се отнасят тези решения, се смятат за уведомени в
деня на публикуването и са длъжни да преустановят предлагането на инвестиционни
услуги от посочените интернет страници. Съгласно ал. 3, когато в тридневен срок от
публикуването на решението по ал. 2 лицето не преустанови нарушението, за което е
взето решението, комисията подава искане до председателя на Софийския районен съд
да постанови всички предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни
мрежи и/или услуги, да спрат достъпа до тези интернет страници от територията на
Република България.
Във връзка с горното е извършена проверка от територията на Република
България на интернет страниците, налични в „Списък с дружества, които не са
лицензирани от КФН и нямат право да извършват дейност като инвестиционен
посредник или управляващо дружество на територията на Република България“,
публикуван на сайта на КФН в раздел „Предупреждения за потребителите“. Проверката
е извършена с цел да се установи дали чрез съответните интернет страници се предлагат
инвестиционни услуги и дейности, както и дали същите са достъпни от територията на
Република България. В резултат на проверката е изготвен списък, съдържащ достъпни
от територията на Република България интернет страници, от съдържанието на които е
видно, че чрез тях се предлагат инвестиционни услуги и дейности по смисъла на чл. 6,
ал. 2 и 3 от ЗПФИ, както и компютърно-техническа справка със снимки на екрани на
същите. В хода на извършените проверки се установява, че, голяма част от
собствениците на сайтовете са чуждестранни юридически лица, регистрирани и
установени в офшорни зони, като под различна форма дадените интернет платформи
правят аналогия с опериране, собственост, банкови сметки или друг белег от Република
България. Същевременно е установено, че дружествата, собственици и/или управляващи
цитираните интернет страниците, не притежават лиценз за предоставяне на услуги по
инвестиционно посредничество, издаден от КФН, нито за същите са получавани в КФН
нотификации от друг национален компетентен орган на държава член за предоставяне на
услуги на база единния европейски паспорт.
3
Съгласно разпоредбата на чл. 7, ал. 1 и ал. 3 от ЗПФИ предоставянето на
инвестиционни услуги и извършването на инвестиционни дейности може да се
осъществява само от: 1) дружество, получило лиценз за извършване на дейност като
инвестиционен посредник при условията и по реда на ЗПФИ или от 2) инвестиционен
посредник със седалище в друга държава при условията на чл. 45 и 46 от ЗПФИ. Списък
с всички инвестиционни посредници, получили лиценз от КФН за предоставяне на
услуги и извършване на инвестиционни дейности, и с всички инвестиционни
посредници, получили лиценз от надзорен орган на държава членка, установени на
територията на Република България чрез клон, е наличен на следния интернет
адрес:

Моля, влезте или се регистрирайте, за да видите този link.

 . Списъците с всички инвестиционни посредници, лицензирани от
надзорен орган на държава членка на ЕС, за които в КФН са получени нотификации за
предоставяне на инвестиционни услуги и дейности, на база свободата за предоставяне на
услуги, са налични на следния интернет адрес:

Моля, влезте или се регистрирайте, за да видите този link.

.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 1, т. 30 от Закона за Комисията
за финансов надзор, чл. 281, ал. 1 и 2 от ЗПФИ и чл. 22, т. 1 от
Административнопроцесуалния кодекс, на свое заседание на 25.10.2018 г.
КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
Р Е Ш И:
I. Оповестява, чрез публикуване на интернет страницата на
Комисията за финансов надзор, долупосочените интернет страници, чрез които
се предлага предоставянето на инвестиционни услуги от лица, които нямат
право да предоставят на територията на Република България такива услуги.

 

С публикуването на Решението на интернет страницата на КФН лицата, които
предлагат инвестиционни услуги чрез горепосочените интернет страници, се считат за
уведомени и са длъжни да преустановят предлагането на инвестиционни услуги чрез тях.
На основание чл. 13, ал. 3 от ЗКФН Решението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му. Обжалването не
спира изпълнението на Решението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
КАРИНА КАРАИВАНОВА

Редактирано от NetworkPro

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове
master

През няколко доставчика пробвах и се отварят.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове
NetworkPro

0% CPU usage

 

Моля, влезте или се регистрирайте, за да видите този code.

 

Редактирано от NetworkPro

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове
111111

Да не забравиш да добавиш и тез дет са ти го пратили 😉

  • Харесай 1
  • Объркан 1

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове
space

А уж европейските директиви нямало филтрация ,еехх булгаристан .. хайде дано да са доволни филтрирахме ги

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове
msboy
Преди 1 час, space написа:

А уж европейските директиви нямало филтрация ,еехх булгаристан .. хайде дано да са доволни филтрирахме ги

Още днеска ще се пръкнат поне 10 домейна с такава цел. Мислена, мислена недомислена простотия. Явно "компетентните" органи нямат достатъчно права върху трите най-големи доставчика входно-изходни за БГ а разпращат писма по интернет доставчици из страната.

Редактирано от msboy
допълване
  • Хаха 1

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове
plameni
На 7.11.2018 г. at 23:39, NetworkPro написа:

0% CPU usage

 

Моля, влезте или се регистрирайте, за да видите този code.

 

Encrypted DNS Requests?

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове
niki5

В големите държави както бе споменато е достатъчно да го пратят на 3 те главни доставчици и готово.Както се казва и да искаме няма да можем го отворим.А така ние да се мъчим .А и филтриращо натоварване да се отнася при нас като е по практично и лесно да се направи по нагоре .Същото е с дос атаките да се оправя кой как може.

  • Харесай 2

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Създайте нов акаунт или се впишете, за да коментирате

За да коментирате, трябва да имате регистрация

Създайте акаунт

Присъединете се към нашата общност. Регистрацията става бързо!

Регистрация на нов акаунт

Вход

Имате акаунт? Впишете се оттук.

Вписване

  • Потребители разглеждащи страницата   0 потребители

    No registered users viewing this page.

×

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.